harju rügemendi kompaniilipp


Akvarell Harju rügemendi kompaniilipust 1707. Akvarell on valminud originaali järgi, mis asub trofeena Peterburis, Peeter-Pauli kindluses.
Allikas: Akvarell asub Rootsi Sõjamuuseumis, Fanritningar.

Lippude kviitungi tekst:

Kvitens över fanorna till oberst von der Pahlens Harriska lantregemente, malade av trofémalaren Olof Hoffmann, dat. Stochkolm, den 27 juli 1707

"Effter Kongl. CammarCollegio begiäran och förteckning hafwer iag förgiott pa 8 st. fanor af tafft till Högwälborne Hr. Öfwerste von der Palens Regemente, hwar öfwer
Klädkammarförwaltningen wälb.Hr. Anders Girsh hafwer hafft inspection nembl.

1)En wijt liijffahna hwar uppa är förgiölt och malat Kongl. Majtts och Rijksens wapen emellan twenne stora förgiölta krönta lejon ofwan uppa wapnet en stor förgiölt
Kongl. Crona och C.R.S -------------------40 dlr.Silf:mnt.

2)De andre 7 st. fanorne äre bla, mit utj fanan insommat en stor gul owahl och 4 st. flammor, en i wart hörnet pa fanorne, utj owahlen mahlat och förgiölt Estlandz
Provinsie wapnet som är 3 st. bla lejon uti en stor förgiölt skölt ofwan uppa skiölten en stor förgiölt Kongl. Crona utom Kring owahlen en försilfwrat
lagerbärs Kranz ------------------------------25 dlr. Silf:mnt.

Är för alla 8 st. fanorne twähundrade och fembton dahlr. Silfmnt. hwilka penningar mig är af Hr. Anders Girsh richtit betalte som här med weder börligen qvitteres.

Stockholm, dn. 27,. Juli Ao. 1707.

                                                                                 Olof Hoffmann

Tõlge:

"Kuningliku Kammerkolleegiumi nõudmise ja kirjelduse peale olen ma valmistanud 8 lippu taftist Kõrgeaulise hr. ooberst von der Pahleni rügemendile, mida
Riidekambrivalitsuse kõrgeauline hr. Anders Girsh on inspekteerinud, nimelt:

1)Üks valge ihukompanii lipp, millel on kullatud ja maalitud Kuningliku Majesteedi ja Riigi vapp kahe suure kullatud ja kroonitud lõvi vahel, vapi kohal on üks suur kullatud
kuninglik kroon ja tähed C.R.S (Carolus, Rex Sveacorum) - ------------- 40 hõbetaalrit

2)Teised 7 lippu on sinised, lipu keskele on sisse õmmeldud üks suur kollane ovaal ja 4 leeki, üks lipu igas nurgas, ovaalile on maalitud ja kullatud Eestimaa provintsi vapp,
mis on 3 sinist lõvi ühel suurel kullatud kilbil, kilbi kohal üks suur kullatud kuninglik kroon, ümber ovaali on hõbetatud loorberipärg.--------------------25 hõbetaalrti.

Teeb kõigi 8 lipu kohta kakssada ja viisteist hõbetaalrit, milline raha on mulle hr. Girshi õigesti maksnud ja mis on siinkohal asjakohaselt kviteeritud.

Allikas:
Rootsi Lossiarhiiv-Slottsarkivet Stockholm, Klädkammaren II, Reviderade räkenskaper C:32, 1707, Räkenskaper för K. Kts och Kronans kläd-och kommisskammare, s. 363.

          Ihukompanii lipp oli kahekordsest valgest taftist de Genua, õmmeldud valge siidniidiga ja tugevdatud Cordonnet-ga.
          Sinised kompaniilipud olid õmmeldud kahekordsest sinisest taftist, õmmeldud sinise ja kollase siidniidiga ja ümbritsetud Cordonnet-ga.Leegid ja keskel asuv ovaal olid sidrunkollasest taftist.
          Lipud olid kaunistatud veel valgete ja siniste siidnööridega, varraste tipud kaetud kullast otsikutega. Lippude transportimiseks oli tehtud männipuust laegas. Lippude hoidmiseks oli nende vahele asetatud paberid.

Kokku kogu kulu 558 hõbetaalrit koos töötasuga.

Allikas: Rootsi Lossiarhiiv-Slottsarkivet Stockholm, Klädkammaren II, Reviderade räkenskaper C:32, 1707, Räkenskaper för K. Kts och Kronans kläd-och kommisskammare, s. 359-360.